LOGO

Otázky a odpovědi

Lidé se často ptají na různé otázky nebo se objevují různá tvrzení. Z toho důvodu zde naleznete odpovědi na ty nejčastější.

Ne ne a opět ne.

Je li komínové těleso opatřeno vložkou, ať už sklokeramickou, keramickou, šamotovou, hliníkovou, plastovou, antikorovou, nebo jinou odpovídající danému palivu, je nutno tuto vložku kontrolovat a případně čistit. 

Opatření komína vložkou neznamená, že se o něj nemusím již starat.

Opět špatně. 

Do 31.12.2010 byla v platnosti vyhláška 111/1981 o čištění komínů, které provádí kominický podnik, nebo odborně způsobilá osoba dle lhůt stanovených touto vyhláškou. Od 1.1.2010 do 31.12.2015 bylo v platnosti nařízení vlády 91/2010 Sb. upravující kontroly a čištění spalinových cest a je jich lhůty – povinnost vznikla pro každého. 

Zákon 320/2015 Sb. platný od 1.1.2016 nahrazuje nařízení vlády a ukládá povinnost provádět revize a kontroly spalinových cest. Upravuje pojmy spalinových cest a také kdo dané práce smí provádět. Nově také zavádí postihy pro uživatele, provozovatele, ale i pro osoby provádějící kontroly, čištění, revize.

Také to není pravda, na každém používané komínovém tělese musí být prováděna pravidelná kontrola a čištění. 

V případě, že dané těleso nebo průduch nepoužívám, musím tento uzavřít v ústí (tam, kde spaliny opouští komín do volného ovzduší) a v místě napojení spotřebiče, do komína, nebo průduchu nesmí být napojen žádný spotřebič. Pokud je takto komín nebo průduch uzavřen, nemusí se na něm provádět pravidelná kontrola a čištění. Pokud budu takovýto komín chtít začít používat, projde novou revizí a pokud bude způsobilý, není problém si zatopit.

Revize komína se provádí při uvedení komínového tělesa (nově postavený komín nebo starý komín, který chci začít nově používat).

Dále při každém novém napojení spotřebiče a to i v případě že pouze vyměňuji jeden kotel za druhý. 

Při proušení a opravě komína.

Při stavebně technických úpravách, které se dotkly komínového tělesa. 

Při změně majitele komínového tělesa (objektu, bytu). Po vyhoření sazí v komínovém tělese. 

Při přechodu z jednoho druhu paliva na jiný druh paliva. 

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba – držitel osvědčení revizní technik spalinových cest. Revizní zpráva má svou formu, která je přesně dána dodatky v normě ČSN 734201, nebo v zákonu 320/2015 Sb. (minimálně dvou stránkový dokument, jeden list revize spalinové cesty, další listy technická zpráva, spojené a opatřené razítkem a podpisem odpovědné osoby, přiložen bývá výpočet spalinové cesty, prohlášení o shodě materiálu, fotodokumentace).

Při užívání komínu budete cítit v jeho blízkosti spaliny a na omítce se začnou objevovat hnědočerné flíčky dehtu, které prostupují zdivem. Nejčastěji se tyto flíčky, postupně až fleky objevují v místech, kde je komín např. zůžen, nebo je zde zazděná stará zděř, v místě kde je komín tzv. uskočen třeba před trámem, a v místech kde je změněn průřez komína z většího na menší a podobně. 

V případě že dehet chytne, může dojít k požáru přilehlých dřevěných konstrukcí jako jsou krovy těsně u komína apod. a poté může v tom nejhorším shořet celá budova. Dehet dokáže při hoření vytvořit teplotu přesahující 1000-1200°C (dle měření hasičů při hořících komínech).

Dehet vzniká například špatným způsobem topení – škrtím spotřebič co se dá, hlavně ať ušetřím palivo a kouř se jen tak převaluje a vzniká dehet(není dodržena teplota překračující rosný bod paliva). 

Další co dehtu napomáhá je nekvalitní palivo – mokré dřevo, věci všeobecně nevhodné k topení jako třeba PET lahve, obaly od mléka a tak podobně. Další věc je když se komín pravidelně nečistí a je částečně ucpán.

Důležitou věcí pro správné topení je také dostatečný přísun spalovacího vzduchu.

Frézováním komínu se rozumí zvětšení velikostně nevyhovujícího průduchu komína na průduch o větší velikosti, který je poté osazen větší vložkou pro optimální tah. 

Při frézování se postupuje od paty komína na jeho hlavu frézou poháněnou elektrickým proudem, nebo tlakem oleje. Frézovat je vždy lepší jen komíny v relativně dobrém stavu, tzn. například komíny, které nejsou rozpadlé, různě popraskané a podobně. U těchto komínů hrozí uvolnění zdiva a tzv. vyběhnutí frézy mimo komín. 

Odfrézovat se dá až 1/3 síly komínového zdiva. 

Důležitý poznatek je ten, že fréza není vrták.

Digestoř je zařízení, které dokáže během minuty vyměnit 500-1200 m3 vzduchu a tím odebírá vzduch potřebný k hoření ve spotřebiči a dochází k tomu, že potřebný vzduch pro digestoř je nasáván přes spotřebič a tím dojde k převrácení tahu a možnému úniku spalin do prostoru a následné otravě. 

Řešením je zajištění dostatečného přísunu spalovacího vzduchu pro spotřebič (externí přívod z venkovního prostředí, okenní klapky apod.).

Pár tipů jak vybrat správného kominíka

Jak to tedy je? Kdo smí provádět kontroly komínů, kdo revize a kdo čištění? Jak poznám falešného kominíka?

Legislativní část

 

Co je spalinová cesta

 Nová úprava kontroly a čištění spalinových cest – od 1.1.2016 dochází k úpravě kontrol a čištění spalinových cest. Zrušuje se nařízení vlády 91/2010 Sb. a v platnost přichází zákon 320/2015 Sb., který přesně určuje kdo, jak a jakým způsobem může spalinové cesty kontrolovat, čistit a revidovat.

 Nejzásadnějším rozdílem je to, že za spalinovou cestu se považuje jakákoli dutina odvádějící spaliny do volného ovzduší (tzn. i odkouření od spotřebičů typu C dodaných výrobcem) a na takovouto spalinovou cestu je nutné dodržovat podmínky dle 320/2015 Sb. Tato povinnost se nevztahuje na spotřebiče o maximálním výkonu daným výrobcem 7 kW a s vývodem přes fasádu budovy (Gamaty, Wawky).

Sankciování

 Další podstatnou věcí zákona je i to, že budou nově sankcionováni nejen kominíci za neodpovědně provedenou práci, ale i uživatelé spalinových cest za nedodržování zákona. (a sankce jsou docela vysoké – až 100000,- Kč).

Kontroly

 Kontroly spalinových cest smí provádět pouze majitel živnostenského listu v oboru kominictví a zároveň musí být daný kominík vyučen v oboru kominík. 

 Pokud není vyučen, smí komín pouze vyčistit a zpráva o provedení kontroly spalinové cesty od něj vydaná je neplatná. 

 Protokol o kontrole nebo čištění spalinové cesty má jasně danou formu dle zákona 320/2015 Sb. Někteří kominíci je vydávají na předem připravené průpisné formuláře nebo je tisknou sami a lidem zasílají např. poštou. Obě verze jsou platné.

Revize

 Revizi spalinové cesty smí provádět pouze kominík vyučený v oboru kominictví a zároveň držitel osvědčení o získání dílčí kvalifikace Kominík-Revizní technik spalinových cest dle Hospodářské komory ČR. 

 Takovýto kominík musí mít výuční list, maturitu a minimálně 5-ti letou praxi v oboru. Revize je opatřena potřebnými razítky a má jasně danou formu dle ČSN 734201 a nařízení vlády 91/2010 Sb.

Průkaznost kominíka

 Každý kominík, pokud je poctivý, se prokáže například kopií výučního listu, kopií osvědčení, občanským průkazem. 

 Pokud je členem Společenstva kominíků ČR, vlastní průkaz, kde je vypsána jeho odborná způsobilost. 

 Pokud se kominík nechce prokázat, nebo váhá, je něco špatně. Ověřit pravost údajů lze na Obecním úřadě, na webu společenstva kominíků www.skcr.cz, od krajského cechmistra, v živnostenském rejstříku www.rzp.cz, apod.

Praktická část

 

Objednání

 Nejdůležitější věcí je to, že kominíka si objednává každý sám (případně po domluvě s bytovým družstvem, správcem apod.).

 Nikdy nelze aby u Vás kominík zazvonil a domáhal se provedení prací a to i pod pohrůžkou pokuty (jak několik let docela úspěšně prováděla nejmenovaná firma ze Žatce, která měla heslo “ Kominictví G…..r pro Váš komín partner“).

 Kominíka si vždy každý objednává sám, pokud s ním již není domluven na dlouhodobé spolupráci. Pokud chodí kominík od domu k domu a nabízí se, pokud je z větší dálky, většinou jde o takzvaného „nájezdného falešného“ kominíka.

Jak poznat kominíka

 Solidní kominík bývá dobře vybaven (inspekční kamera, tahoměr, anemometr, vlhkoměr, detektor plynů a podobně). Tyto přístroje nebývají levnou záležitostí, proto je podvodníci většinou nemají. 

 Dobré je též vědět, kde se daný kominík vyučil. Největší prestiž mají školy v Praze na Jarově a v Brně – Bosonohách. Existují i státní školy vyučující kominíky, ale pozor! Kominíků je málo a tak se roztrhl doslova pytel s různými rekvalifikačními kurzy, které za pár měsíců kominíka bohužel neudělají.

Oblečení kominíka

 Není pravidlem, že kominík musí mít standartní kominický oblek (černý se záplatami na loktech a kolenou a bílou čepici). Pokud tedy kominík chodí v montérkách, které mu vyhovují a prokáže se všemi potřebnými doklady není co řešit, ale pokud potkám krásného umouněného kominíčka v obleku jak z obrazu pana Lady a není mi schopen ukázat potřebné doklady je většinou falešný (krásně patrno ve filmu „U mě dobrý“).

Potřebujete s něčím pomoct?
Nezávazně nám napište a my Vám v nejkratší možné době odpovíme!

MAIL

mtjperform@seznam.cz

TELEFON

+420 777 255 945

NAJDETE NÁS

U Hřiště 128, 438 01 Nové Sedlo

Copyright © 2022 Martin Jirát